Global Kidz

Her kommer en udførlig beskrivelse og evaluering af projektet Global Kidz som Global Generation tog initiativ til i 2008. Global Kidz er i dag en selvstændig forening med 120 medlemmer og 24-30 frivillige tilknyttet. Se endvidere www.globalkidz.dk

Projektets Global Kidz formål:
Global Kidz er et danseprojekt rettet mod etniske minoritetsbørn i et udsat byområde.

Projektet Global Kidz havde til formål at opstarte en frivillig folkeoplysende forening for børn og unge, som ramme om undervisning og optræden med dans, sang og rytme med udtryk relateret til børnenes forskellige kulturelle baggrunde. Centralt var at børnene skulle undervises af professionelle [1]kunstnere, der med deres ekspertise og indsigt gav børnene kendskab til forskellige kulturelle traditioner.

Der har desuden været langt vægt på at børnene fik succesoplevelser bl.a. ved at komme ud og optræde, at der skabes positive fællesskaber, samt at forældrene inddrages i aktiviteterne.

Oprettelse af foreningen havde/har følgende mål:

 • At støtte børnene i deres oplevelse af sig selv som en del af en positiv kulturel mangfoldighed og derved øge deres selvværd.
 • At styrke børnene i deres fysiske form, motorik, samarbejdsevner og fællesskabsfølelse, for derigennem støtte deres indlæringsprocesser i skolesammenhænge.
 • At skabe et sted hvor de skæve børn kan få succes, et sted hvor børnene får udvidet deres netværk, og således forebygge at især drengene kommer ind i negative baner.
 • At inddrage børn og forældre med etniske minoritetsbaggrund i foreningslivets demokratiske værdier.

Delmål:

 • Projektet ønskede desuden at styrke forældrekontakten ved at inddrage dem i foreningens aktiviteter, både i undervisningen, til optræden, samt i etableringen af den nye forening.
 • Desuden ønskede vi at støtte skole-hjemsamarbejdet gennem fællesoplevelser, og ved at skabe et fællesskab der giver et musisk indblik i forældrenes kulturelle baggrunde.

Foreningen Global Kidz blev stiftet i efteråret 2009. I det første to år har Global Kidz aktivt involveret 3000 borgere, hvoraf de fleste er børn i alderen 6. – 12 år. Børnene er blevet undervist i dans fra alverdens lande af professionelle instruktører fra Afrika, Indien, Latinamerika og Danmark. Global Kidz har optrådt ca. 35 gange for i alt 7000 publikummer.

I dag har foreningen over 66 medlemmer, hvoraf de 60 er under børn og unge,  desuden har foreningen en  fast tilknyttet frivilliggruppe blandt forældre, instruktører og andre interesserede på 25.

Forløb 2009
Opstart af danseaktiviteter i lokaler på Rådmandsgades Skole for børn i 3. – 4. klasse med afsluttende optræden i på Nørrebro Bibliotek. Opsøgende arbejde i lokalområdets institutioner. Deltagelse i Rådmandsgades Skoles Idrætsuge, i SummerCamp, samt under Kulturhavn og på International Dag.

Vi indgik desuden et samarbejde med ForeningsGuiderne, der bl.a. henviste en pige med etnisk minoritetsbaggrund og hendes mor, to personer der nu er helt centrale i Global Kidz, ved at moderen er Global Kidz forkvinde og datteren en af vores superdansere.

Stort frafald af børn efter sommerferien, ny rekrutteringsstrategi og samarbejde med et brobygningsprojekt og boligforeningen i AAB afd. 58  Workshops i efterårsferien, samt  optræden og fotoudstilling om projektet på Nørrebro Bibliotek. Opstart af nyt hold for børn i 0.-2. klasse.

Global Kidz blev stiftet som frivillig børne- og ungdomsforening september 2009. hvor 3 blev valgt ind i bestyrelsen, heraf 2 forældre med etnisk minoritetsbaggrunde.

Forløb 2010
Videreførelse af de 2 hold med forskellige aldersgrupper, samt overgang til kontingent for hele forårssemesteret. Adskillelige opsøgende workshops på skoler og fritidshjem. Deltagelse i SummerCamp, Kulturhavn og International Dag. Modtagelse af NøBu-prisen. I efteråret kom vi med i Kultur og fritidsforvaltningens projekt Minipartnerskaber, og fik knyttet Tenna Rasmussen som konsulent. I den forbindelse har vi bl.a. arbejdet med fastholdelse, fundraising, opstart af satelitafdelinger og nedsættelse af udvalg. Etablering af følgeordning fra Guldberg Skole og fritidshjem med hjælp fra vores 2 fritidsjobbere. Vi opstartede desuden et Global Teens hold, samt mor/far-barnhold for børn i alderen ca. 2-4 år, afholdte workshops i efterårsferien og har deltaget i Rådmandsgades Skoles projekt Åben Skole ved afholdelse af workshops og efterfølgende samtaler med forældre.

Forløb 2011
Videreførelse af 4 hold med 4 forskellige målgrupper. Oprettelse af et femte hold rettet børn fra Klostervængets Skole o.a. interesserede, da det andet hold for aldersgruppen var overtegnet. Målrettet og tæt samarbejde med personale fra Klostervængets skole omkring rekrutteringen af børn med etnisk minoritetsbaggrund. Generalforsamling fokuseret på overgangen fra Global Kidz som projekt med en ansat projektleder, til en frivillig forening med implementering af alment frivilligt foreningsarbejde. hvilket resulterede i rekruttering af yderligere 12 frivillige forældre, instruktører og andre.

I samarbejde med Dansens Dage og Dansens Hus blev projektet Den Globale Dansekaravane skabt til afvikling under Dansens Dage, med dans og undervisning i 5 bydele. Endvidere deltog Global Kidz på Vesterbro Pigefestival som et led i rekrutteringsprocessen i forbindelse med opstart af satelit i Sydhavnen.

De væsentligste erfaringer:

Positiv kulturel mangfoldighed
Foreningens tilbud om undervisning og optræden med dans, sang og rytme fra mange kulturer har givet børnene et indblik i de forskellige kulturelle danse, deres udtryk og de forskellige retninger både musikalsk, bevægelsesmæssigt, samt betydninger i samfundsmæssige sammenhænge.  Global Kidz har været ude og optræde utallige gange altid med et publikum der rummer alle, fra forældre, familier, lærere, pædagoger og andre betydningsfulde personer i børnenes liv, til en kæmpe skare af borgere, der alle har været positive og begejstrede. Der strømmer positiv mangfoldighed ud af de dansende børn i Global Kidz og de modtager således en værdifuld anerkendelse og anseelse, som de vil tage med sig i deres liv.

Fællesskab og glæde
Med dansen i centrum skaber Global Kidz betydningsfulde fællesskaber fyldt med glæde og sammenhængskraft. Disse fællesskaber kan opleves både under korte workshops, i sammenhæng med fast ugentlig undervisning og i forbindelse med optræden. Det største fællesskab oplevedes under vores farverige og humørfyldte juleafslutning, hvor børn og unge optrådte for deres familier efterfulgt af forældrenes spontane dans for børnene under instruktion af foreningens finurlige afrikanske danseinstruktør.

Vi har formået at skabe et åbent mangfoldigt fællesskab med plads til, at vi hver især er dem vi er med de vaner og regler vi individuelt lever efter. Dette giver selvfølgeligt nogle udfordringer når både børn, unge, forældre og undervisere hver især kommer med deres leverregler og vaner. Men ved at skabe en forenings-ånd der giver plads til at man netop deltager på ens egne præmisser, får det en inkluderende effekt.

For eksempel er det ikke velanset i nogen muslimske kredse at man optræder for fremmede og derfor søger vi at skabe roller for disse børn, så de kan være med i fællesskabet og hjælper med at sminke og andet og således er med, når vi er ude og optræde.

Fællesskabet omkring dansen giver børn med forskellige mentale og boglige udfordringer en ny platform at udfolde sig i. Vi har børn, der før havde både sociale og faglige problemer i skolen, som havde få venner og følte sig usikre i fritiden, har forandret sig gennem perioden i Global Kidz fællesskab og aktiviteter, og har herigennem udviklet sig  i deres dans, udtryk og deres personligheder til glade velfungerende individer, der indgår positivt og konstruktivt i fællesskabet.

Global Kidz har således skabt en positiv og aktiv fritid for mange børn, der ellers ikke ville have deltaget i det frivillige foreningsliv. Foreningen giver med sine mange aktiviteter adgang til nye og positive netværk og har skabt mange nye venskaber på tværs af alder og kulturelt ophav.

Dansens indflydelse på fysisk velvære, indlæring og social integritet
Den fysiske træning børnene modtager gennem danseorienterede aktiviteter i Global Kidz har tydelig positive indflydelse. En del af de etniske minoritetspiger har meget dårlig kropsbevidsthed og har svært ved selv de enkleste fysiske udfordringer som fx at sidde i skrædderstilling. Desuden er en stor gruppe af pigerne stærkt overvægtige. Her drejer det sig især om piger i den begyndende pubertetsalder. Mange har dog en fin musikalitet, som bliver deres drivkraft i forhold til de fysiske udfordringer, og dansen bliver således deres vej mod et sundere liv. Dog er der desværre piger, der er så overvægtigt at de melder sig ud af dansefællesskabet, pga. de er utilpasse ved deres egen krop og fysik.

Samtidigt har vi erfaringer med både piger og drenge,  der gennem deltagelse i dansen og det fysiske fællesskab og musikalitet bliver styrket i deres skolefaglige koncentration og sociale sammenhænge.

På vores opsøgende workshops har vi haft mange forskellige spontane én-dagsmøder med børn og unge hvor vi har kunnet mærke dansens positive indflydelse på problematiske børn. I forbindelse med en workshop på Hillerødgades Skole var der en dreng med somalisk baggrund, der fra start virkede som en af de meget problematiske og konfliktskabende elever. Lærerne snakkede om han skulle til AKT (adfærd, kontakt og trivsel) men valgte at han skulle prøve at blive. Det var en stor gruppe af elever på ca. 50 deltagere fra 2. klasse. Danseinstruktøren var Michael Domfeh fra Ghana, der underviser med professionalisme, humor, og ved hvad han vil og kan forvente af børnene.

Vi stillede klare rammer op om, at alle skulle deltage og var der ballade skulle de ud. Vi var knapt kommet i gang før drengen med somalisk baggrund stod lige foran Michael og var 100 % på. Hans timing og musikalitet var helt i top og han så lykkelig ud hver gang Michael udfordrede dem med dans og sang. Alle børnene var med, der blev lavet en konkurrence mellem pigerne og drengene og vi havde den sjoveste time.

Den somaliske dreng havde den bedste oplevelse den dag, og var lige pludseligt blevet en positiv frontløber for de andre. Hans udtryk ændrede sig fra at være indelukket og aggressiv til en smilende stolt og glad dreng, der elskede Michael og den afrikanske dans udfordringer og musikalitet. Han fik ros af os alle. Det gjorde de andre skam også. Et år senere var vi i kontakt med skolen og drengens lærer fortalte at han stadig sang de sange, de havde lært af Michael Domfeh.

 

Talentpotientiale
Gennem foreningens seriøse arbejde med dansen og det kropslige og sceniske udtryk udvikles børn og unge med stort potentiale og talent for dansen som kunstnerisk udtryksform.

Inddragelse af forældre med etnisk minoritetsbaggrund
GK implicitte interesse og anerkendelse af de mange kulturelle udtryk, de professionelle kunstnere og foreningens inkluderende fællesskab skaber en naturlig interesse og sammenhørighed for mennesker der lever med flere kulturer i deres hverdag, samt mennesker der er positive og åbne for det kulturelle møde.

Vi har i forbindelse med optræden næsten altid afsluttet med workshops der involverede publikum i dansen. Her har vi haft mange farverige og fine oplevelser hvor især mødre med etniske minoritetsbaggrunde kastede sig ud i dansen og foldede sig ud i soloer i centrum af dansekredsen, da dansen som udtryk er en naturlig del af livet i mange kulturer.

Mange børn, unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund har vist interesse foreningen, der har en etniske minoritets-medlemsandel på ca. 50 %. Stille og roligt bliver disse familier involveret og engageret i foreningens aktiviteter og det frivillige arbejde. En vigtig nøgleperson i denne sammenhæng er foreningens forkvinde Laila Hammouti, der selv har etnisk minoritetsbaggrund og er muslim. Laila åbner mange forældres tilgange til foreningen, da hun selv fremstår som en positiv rollemodel. Der har været en deltagelse på ca. 50 % af forældre til vores generalforsamlinger, hvilket er et udtryk for deres engagement i foreningen. Dette giver dem ligeledes indblik i de demokratiske processer, som er en af de frivillige foreningers kerneværdier.

 

Børn fra udsatte familier
Der er stadigt mange børn fra udsatte familier vi ikke når. Vi har gennem vores intensive opsøgende arbejde arbejdet på at opnå den personlige og direkte kontakt til både børn og deres forældre fra forskellige etniske minoriteter med særligt udsatte baggrunde. Selvom vi har haft kontakt til danseinteresserede børn og deres forældre er det ofte svært at fastholde dem i foreningens aktiviteter. Det kan have økonomiske årsager, som vi søger at løse, dels ved at vores kontingent er sat så lavt som muligt (100 kr. pr. måned), dels at vi som forening er medlem af DGI og dermed kan søge om kontingentnedsættelse, og senest har vi modtaget støtte fra Nørrebro Lokaludvalg hvor vi kan give børnene enten kontingentnedsættelse eller fritagelse i en længere prøveperiode. Vi ønsker at give børnene lige muligheder for deltagelse i foreningen uanset familiens økonomiske situation. Vi har i en periode arbejdet på at udvikle vores forældrekontakt på Klostervængetsskole, der er en heldagsskole med 98 % elever med etniske minoritetsbaggrunde. Projektlederen og foreningens forkvinde har deltaget i et forberedende forældremøde, efterfulgt af et gratis tilbud om danseundervisning 4 uger. Alle interesserede børn i alderen 6.- 9 år ( ca. 15-20 børn pr. gang) er blevet fulgt af pædagoger og foreningens fritidsjobbere hen til foreningens lokaliteter på Rådmandsgades Skole. Efterfølgende fik de et tilbud om halv pris, (50 kr. for en måned) og de meget udsatte familier som udvælges i samarbejde med børnenes pædagoger får kontingentfritagelse. Der er nu 7 indmeldt medlemmer, 3 på 50 % tilbuddet, og indtil videre 4 der har fået kontingentfritagelse. Fx har den ene familie 8 børn, hvoraf de 3 danser hos os. Vi skal senere optræde for disse forældre og får således også mulighed for at snakke med dem. Desuden er der en række børn der er interesserede, men vi skal have kontakt med forældrene for at fortælle dem om foreningens positive indvirkning på børnenes liv og fysik, samt individuelle tilgang til optræden, da mange af de muslimske forældre er bekymrede for dansens rebelske indvirken på deres børn.

Lokale samarbejdspartnere
Der har fra start været lagt vægt på kontakt med vigtige institutioner i børnenes liv, som skoler, fritidsinstitutioner og børnebiblioteket. Samarbejdet med både skoler og fritidshjem er helt afgørende for både børnene og forældrenes tilgang til fritidstilbuddet. At projektlederen tidligere havde været lærer på Rådmandsgades Skole gav adgang og anerkendelse til en lang række interesserede børn, gode samarbejdsmuligheder, indblik i skolens hverdag og praksis, samt pædagogiske tilgange.

GK har hele tiden søgt samarbejde og dialog med vores samarbejdspartnere. Vi havde mange aktiviteter i Rådmandsgades skoleregi i starten af projektet, men har med tiden udviklet vores samarbejde med fritidshjemmene, da de jo netop er bindeled til børnenes fritid. Vi har inviteret fritidshjemmene til optræden.´, og nogle af fritidshjemmene har enten fulgt børnene over til vores aktiviteter hvis der var en deltagelse på ca 4-5 børn fra deres institution, andre der ligger tæt ved sender børnene af sted på rette tid.

Desuden har nær kontakt til boligsociale projekter og boligforeninger haft stor betydning for rekrutteringen.

Fastholdelse
Et godt miljø omkring foreningens fællesskab, en inkluderende etik og holdninger med rum for at være den man er, en professionel undervisning, samt en fast vært ud over underviseren, der har kunnet kommunikere med børn og forældre har været vores primære metode til fastholdelse.

Om projektets resurser stemmer overens med de mål der er nået.
Global Kidz har modtaget midler fra Københavns kommunes fritidsforvaltnings Udviklingspulje for børn og unge, der har givet det største bidrag, samt brobygningspuljen o.a.

En periode på to år har vist sig at for Global Kidz at være en okay periode for at opbygge et nyt koncept og fritidstilbud, men kun fordi projektlederen har været engageret og har arbejdet på fuld tid i de 2 år, og ikke har skelnet til om der var timer nok til arbejdet, eller om aktiviteterne lå i ferier, weekends og om aftenen. Udgifterne til diverse poster, som PR, kostumer, kontorhold, tlf. mv. har løbet nogenlunde rundt, suppleret af tilskud fra andre puljer. Dog er det forundrende at man kræver en registreret revisor, uden at man kan bevilge midler der rækker til at betale en.

Takket være økonomisk støtte til bl.a. instruktørlønninger fra Brobygningspuljen, samt SummerCamppuljen i  2009 og 2010, har det været muligt tilbyde adskillige opsøgende workshops på Ydre Nørrebro, samt opbygge en bred vifte af fritidstilbud, således vi nu har 5 faste hold, for børn og unge i alle aldre, samt skabt et solidt og bredt kendskab til Global Kidz.

Netværk
Det er vores erfaring, at for at skabe et godt projekt, hvor der skal opbygges et nyt kvalitativt fritidstilbud, med et stort og solidt netværk af medlemmer, frivillige og med mange samarbejdspartnere kræver det, at man indgår i alle mulige netværkssammenhænge som; børne- og ungenetværk på Ydre Nørrebro, netværk omkring Rådmandsgades skole og projekt Åben skole, børnekulturnetværket Copenhagen Kids, relevante konferencer og arrangementer i Kommunen, samt andre kulturelle og sociale konferencer og netværk. Herudover er det helt centralt at have et netværk til de professionelle kunstnere, der oplæres til at indgå i nye arbejdsmæssige sammenhænge, netværk til boligforeninger og andre boligsociale projekter. Disse netværk er nødvendige for at skabe en konstruktiv platform for at møde de rette samarbejdspartnere, skabe ideer og muligheder og dialog, for derigennem at opbygge et godt og solidt grundlag for foreningen og dens fællesskab.

Synlighed
Der har været lagt stor vægt på en professionel synlighed af Global Kidz fra start. Der har været skrevet flere artikler og notitser i lokalaviser og der blev afholdt en stor fotoudstilling om Global Kidz på Nørrebro bibliotek med fotografier af fotografen Rolando Diaz. Tidligt i forløbet blev der etableret en flot og aktiv website, samt en gruppe på facebook. Medier der skaber dialog med omverdenen.

For få ressourcer til projektlederen
For at realisere de opgaver, der skal til for at skabe et kvalitativt og professionelt projekt som Global Kidz kræves mindst én professionel og engageret projektleder på fuld tid i de 2 år projektet varede. Her har Mikala Hoff Skovgaard, der har mere en 25 års erfaring som professionel danseinstruktør og projektleder af kulturelle projekter, uddannet folkeskolelærer, været den optimale person til at realisere Global Kidz. Men vi mener, at det er yderst problematisk at aflønningen af projektledelsen er så dårlig. At man i 2009-2011 fra Københavns Kommunens side projekterer med en timeløn på 125 kr. pr. time er ubegribeligt. En løn der heller ikke pristalsreguleres. Yderligere forundrendes man, når man ved at projektet målrettet arbejder med etniske minoritetsbørn, unge og deres forældre i udsatte byområder. Her burde man på forhånd vejledes om den ekstra arbejdsindsats og tilgodese ekstrabevillinger til det store opsøgende og fastholdende arbejde der er en nødvendighed, hvis man vil nå målet med at integrere disse udsatte børn og deres forældre i det frie foreningsliv.

Beskriv hvordan projektet er blevet videreført/ forankret
Med støtte fra vores projektkonsulent Maria Hvass, samt vores konsulent Tenna Rasmussen fra projektet Minipartnerskaber er foreningen i en rivende organisatorisk udvikling. Til generalforsamlingen i 2011 blev bestyrelsen udvidet til 5 aktive medlemmer, samt en suppleant der vil har tilbudt at være vært på en ny satelitafdeling på Amager. Der er desuden blevet iværksat diverse udvalg, hvor 14 forældre har meldt sig som frivillige. Foreningen har på nuværende tidspunkt 25 frivillige tilknyttede, som består af trænere, forældre og andre ildsjæle der støtter projektet.

Videre drift
Videreføreselen af foreningens aktiviteter kan realiseres fordi der nu er så mange deltagere på de forskellige hold, at der er balance mellem udgifter til instruktører, PR mv. og indkomster fra kontingentindbetalinger. Dette kombineret med at de mange frivillige der er tilknyttet foreningen løfter forskellige opgaver, betyder at Global Kidz forsætter med fuld power mod fremtiden med de mange tilbud der er nu opbygget.

Det skal dog understreges at der ikke er økonomi og overskud i foreningens regi til at gøre den ekstra indsats i det opsøgende og fastholdende arbejde med udsatte børn som hidtil har været GK primære målgruppe.

Fremtid og ekspansion
En forening med et godt ry og i en sprudlende udvikling skaber efterspørgsel og interesse. Derfor arbejdes der nu på at opbygge to nye satelitafdelinger på Amager og i Sydhavnen, hvortil der er tildelt midler fra  Brobygningspuljen.

Foreningen er yderligere blevet involveret i en række boligsociale kvindeprojekter via Laila Hammouti, og er nu i samarbejde med andre projekter i gang med at udvikle en masse motionsaktiviteter for kvinder.

Bl.a. har der været taget initiativer til Zumba kun for kvinder. Hvor der har været en stor tilslutning med deltagelse af ca. 50-60 kvinder, hvoraf de fleste er med anden etnisk baggrund end dansk. GK arbejder desuden på at skulle opstarte hold for Zumba for piger og deres mødre, Zumba kun for piger, og forestiller os at det hele skal videreføres under foreningen Global Kidz.

At kvinderne deltager i danse/motionsaktiviteterne skaber kontakt, indsigt og åbner mulighed for at skabe en platform for temaaftner med dialog omkring kvinderne og pigernes liv og processer.

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Projektet har altid mødt et imødekommende og støttende personale fra Planlægning, der har givet sig tid til at besvare vores spørgsmål og hjælpe med løsningsmuligheder på evt. problemstillinger, samt involveret os i relevante netværk og projekter.

Tilbud om proceskonsulent fra Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning
Dette tilbud var en positiv overraskelse. Projektet/projektlederen har siden start modtaget en utrolig fin og professionel støtte fra vores proceskonsulent Maria Hvass. Maria har været med til at optimere processen omkring opbygningen at Global Kidz, både organisatorisk med støtte omkring det at opbygge en forening, skabe strategier for rekruttering, forældreinddragelse, økonomiske og regnskabsmæssige råd og vejledninger, måske vigtigst af alt en anerkendende støtte til projektlederen og dennes ofte komplicerede og ensomme rolle og arbejdsvilkår. Desuden har proceskonsulenten været en katalysator for at komme ind i det det kæmpe netværk som Københavns Kommunes afdeling for Fritid og Integration er en del af, med kontakt til relevante personer i kommunen, såvel som det eksisterende netværk omkring kulturelle foreninger, der arbejder i udsatte byområder. Desuden har proceskonsulenten været en solid og psykologisk indfølende støtte i perioder hvor der har været svære udfordringer. Kombinationen med vores egen faglige indsigt og netværk, i dialog med en veluddannet og indsigtsfuld proceskonsulent, har opkvalificeret både processen og det endelige resultat.

Den vigtigste støtte fra proceskonsulenten
Projektlederens arbejde er ofte meget ensomt i forhold til at vende små og store dagligdags valg og refleksioner med. Derfor har den kontinuerlige anerkendende og støttende coaching, proceskonsulenten har givet projektlederen, har skabt mulighed for at italesætte og reflektere erfaringer, problemer og løsninger.

Yderligere optimering
En yderligere optimering ville være at skabe mulighed for fælles projektkontorpladser, hvor man deler faciliteterne og har mulighed for at vende spørgsmål og løsningsmodeller med ligestillede projektansatte.

Bydel:  Ydre Nørrebro

Projektets primære målgruppe
Børn med etnisk minoritetsbaggrund i udsatte byområder.
Det har overvejende været piger, der har vist interesse for Global Kidz tilbud.

Målgruppens alder: ca. 2-20 år.

Målgruppens køn: Projektet har været åbent for drenge såvel som piger, men det har vist sig at når det tilbydes som en fritidsaktivitet, er det primært piger der er interesserede i at deltage.

Antal aktive deltagere: 3000, hvor 2000 har etnisk minoritetsbaggrund

Antal gavnede borgere: 9000

Medlemsantal: Der er blevet rekrutteret 56 børn og unge under 25 år, som foreningsmedlemmer i projektetperioden april 2009- til juni 2011, men der har været flere ind over i alt ca 80. Ca. 28 har etnisk minoritetsbaggrund.

Rekrutteringsstrategier Projektet har fra starten haft et tæt samarbejde med Rådmandsgade Skole, hvor Mikala tidligere har arbejdet som lærer, og således havde kontakt til børn og lærere, så her startede den første rekruttering.

Projektet startede op med et billigt tilbud om et forløb med 2 dansestilarter; afrikansk dans og indisk bollywood, hvor der var en stor tilslutning med 17 deltagende piger fra skolens 3. og 4. klasse. Pigerne dansede hver mandag i 3 timer gennem 2 måneder. Forløbet blev afsluttet med en forestilling på Nørrebro Børnebibliotek, med stor publikumstilslutning med både forældre og lærere iblandt. GK deltog i SummerCamp, optrådte ved flere lejligheder bl.a. under Kulturhavn og havde artikler i lokalaviser og skoleblad mv. Ved opstarten efter sommerferien 2009 var der et stort frafald af interesserede børn. Vi startede desværre op i ramadanen, og overgangen til en symbolsk, men lidt højere betaling kombineret med noget pigefnidder, gjorde at vi nærmest skulle starte på ny. Vi ændrede vores rekrutteringsstrategi og fokuserede på et tæt samarbejde med et brobygningsprojekt, samt boligforeningen i AAB afd. 58 omkring rekruttering af piger fra ejendommen, samtidigt gik vi over til en betaling af 20 kr. pr. gang. Det lykkedes at samle en gruppe af ca. 10-12 piger, hvoraf nogle kom fra meget belastede familier, hvis problematiske adfærd kom til at præge fællesskabet og vi måtte skabe meget tydelige regler for acceptabel adfærd.
Vi afholdte en ugelang workshop i efterårsferien med efterfølgende optræden på Nørrebro bibliotek.

På opfordring af forældre fra Rådmandsgades Skole startede vi et hold for børn i 0.-2 klasse og har siden da haft stor succes med denne aldersgruppe, da de mindre børns forældre er meget involverede i deres børnenes aktiviteter. Børnegruppens sociale og kulturelle baggrunde har også ændret sig, således at der nu er en stor stabil gruppe børn fra både ressourcestærke familier og fra mindre ressourcestærke familier.

I foråret 2010 gik vi over til betaling af kontingent hele forårs-semesteret, vores optræden og omtale både lokalt, i andre byddele, samt de mange opsøgende workshops SummerCamppuljens midler har gjort det muligt for os at gennemføre i lokalområdet, har været afgørende for udbredelsen af Global Kidz dansekoncept og etableringen af et godt ry på Ydre Nørrebro.

Følgeordninger Vi har fra start haft et fint samarbejde med fritidshjem i nærområdet der har fulgt børnene over til dans når der var en gruppe børn der skulle af sted sammen. I efteråret fik vi med økonomiskstøtte fra Københavns Kommune ansat 2 fritidsjobbere, der har gjort det muligt at lave følgeordninger fra bl.a. Guldberg Skole og Klostervængets Skole, hvilket er afgørende for om mange af de små børn kan komme til undervisningen, specielt børn fra udsatte familier.

Deltagerbetaling Vi har både børn der betaler vores kontingent der er fastsat til 100 kr. pr. md. Men arbejder også med tilbud om nedsat kontingent, dels ved at foreningen er medlem af DGI og kan søge om kontingentstøtte, dels med støtte fra Nørrebro Lokaludvalg til kontingentfritagelse/nedsættelse for særligt udsatte børn i 2011.

Forældreinddragelse Vi har haft forældreinddragelse som et vigtigt fokusområde, der er blevet yderligere forstærket gennem projektperioden. Vi har haft kontakt til ca. 400 forældre. Vi har gennem projektperioden rekrutteret 25 forældre som medlemmer/trænere/frivillige til vores forening.

Metoder og proces Vi har fra start lagt vægt på forældreinddragelse gennem breve og ved at forældrene har deltaget i aktiviteter omkring optræden, der stort set altid har været kombineret med en afsluttende workshop, der har inddraget publikum i danseaktiviteter.

Det er afgørende for fastholdelsen af børnene, at der er god kontakt til forældrene. Dette punkt er ofte meget svært for børn fra udsatte familier og endnu sværere, hvis de også kommer fra minoritetsmiljøer, der ikke er velintegrerede. Vi har derfor lagt stor vægt på at søge kontakt med disse forældre. Vi har bl.a. deltaget i Rådmandsgades Skoles projekt Åbenskole, der to aftner om måneden skaber mulighed for dialog mellem børn, forældre, lærere, socialrådgivere, PPR, ForeningsGuiderne og andre relevante ressourcer i børnenes hverdag. Vi har i denne sammenhæng lavet workshops og efterfølgende snakket med forældre, mens der blev spist. Vi havde nogle fantastiske oplevelser med mange børn, der normalt ikke kommer til vores aktiviteter. Blandt andet kom der en stor gruppe somaliske børn og nogle mødre og deltog i afrikansk dans med vores ghanesiske danser Michael. Der var stor interesse og glæde ved vores aktiviteter med efterfølgende snak og udveksling af tlf. numre og flyers om Global Kidz, samt med informering om at vi har mulighed for at søge om kontingentnedsættelse, så hvis børnene har danselysten, skal vi nok finde de økonomiske løsninger. Disse forældre kræver mange ressourcer i form af tidskrævende kontakt og vedholdenhed, selvom der er interesse fra både forældre og børnenes side.

Forældrekontakten varierer således fra deltagelse i enkelte dansearrangementer til den fuldtids engagerede forkvinde. Vores erfaring er at det er meget vigtigt at udvikle et nært tillidsforhold til forældregruppen, især til de udsatte børn fra etniske minoritetsfamilier. Denne skare af dejlige glade dansere er vores primære målgruppe, men også de sværeste at nå og at fastholde.

Projektledelse og jobudfordringer
Projektet har haft Mikala Hoff Skovgaard ansat som projektleder i hele projektperioden.
Der er store udfordringer forbundet med projektledelsen i et projekt som Global Kidz. For at projektet kan gennemføres, forudsættes en projektleder der;

 • Er en ansvarlig person der er en engageret, kommunikativ, og omstillingsparat.
 • Er en person der er i stand til at løse den brede vifte af opgaver der forbundet med et projektledelse med opgaver der spænder fra de administrative, strategiske, konflikthåndtering, pædagogisk tilgange, til networking
 • Er i stand til at sikre en kunstnerisk kvalitet og profil
 • Er i stand til at skabe fundraising og idègenerering.
 • Kan holde hovedet koldt i mod og medgang.

Den del af det organisatoriske arbejde der handler om bogholderi, regnskab, aflønning, indberetning til skat , mv. har til tider virket uoverskueligt, da det er tidskrævende et sætte sit ind i helt nye felter.
Global Kidz’ projektleder Mikala Hoff Skovgaard, der har en baggrund i dans, pædagogik, samt indgående kendskab til kulturelle udtryk og kreative processer, stor ekspertise inden for den kunstneriske profil og netværk heromkring, erfaring med tilrettelæggelse af forløb, kommunikation og dialog i det opsøgende arbejde, herunder forældrekontakt, arbejdet med synliggørelse af projektet, afvikling og networking, og indgåelse i kollegiale og sociale netværk på ydre Nørrebro, har været en nødvendighed for at projektet Global Kidz er blevet den succes det er.

Erfaringer med projektets frivillige/trænere/ledere

Etniske minoritetskunstnere o.a. som instruktører
Ideen om Global Kidz er bygget op omkring børnenes møde med professionelle kunstnere, der har en særlig indsigt i de forskellige dansestilarter. Vi har ofte prioriteret stilarter, der er relateret til børnenes kulturelle baggrunde, og har når det har været muligt, benyttet os af professionelle herboende kunstnere med etnisk minoritetsbaggrund. De har kunnet overføre deres kulturelle ekspertise og professionelle udtryk til børnene og skabe bro til kultur og traditioner. Den samme gruppe børn møder forskellige undervisere gennem et år og lærer således forskellige udtryk at kende og deler derved hinandens rødder. Udfordringen har til tider været de forskellige pædagogiske metoder, de forskellige professionelle kunstnere benytter sig af, – en kulturbunden pædagogik. Til tider har denne mere strenge tilgang været fin for nogle af børnene, især dem med samme baggrund, men der har også været en mangel på variation og takling af de meget blandede kulturelle børnegrupper GK har.

Rollemodeller Børnenes møde med den professionelle kunstner er central i GK. Kunstnerne kommer til at fungere som positive rollemodeller, der gennem kulturel stolthed og deres eget engagement i dansen viser børnene vejen. Ghanesiske Michael Domfeh fortalte de øvede børn om hans egen kamp for at udøve og uddanne sig i dansen. Han fortalte om hans barndom i Ghana, hvor han efter at have gået 5 km. til skole og 5 km. hjem fra skole, havde hjulpet hans mor med husarbejde, om aftenen skulle gå endnu mange km. for at komme til dansetræningen. Men han holdt ved, selvom det til tider var svært og krævende. Han udviklede sig mere og mere og blev bedre og bedre. ”Og nu står jeg har i dag i Danmark, og har levet et langt fantastisk liv som danser og musiker, hvilket har givet mig muligheder jeg ikke ville have fået hvis ikke jeg havde holdt fast i min egen drift og lyst i dansen.” ”Og hvem ved, måske er en af jer en stor danser der bliver verdenskendt, men kun hvis i holder fast og bliver ved”.

Økonomiske udfordringer Arbejdet med de professionelle kunstnere har givet foreningen høj kunstnerisk kvalitet og et helt særligt ry.
Udfordringen er at få økonomien til at hænge sammen, da der jo skal betales for kvalitet og professionalisme.

Frivillige forældre og andre interesserede Projektets har fra start fået en helt fantastisk støtte og opbakning fra Laila Hammouti, der som den første trådte til som frivillig. Senere bakkede Nadia Mouna og Charlotte Andreasen også op om projektet, og gjorde det muligt at stifte foreningen. De ydede et stort stykke frivilligt arbejde og anvendte deres individuelle kompetencer som feks. oprettelse af website mv..  Med tiden har flere og flere forældre meldt sig til frivillige opgaver. Forældre der gerne vil støtte GK og støtte op omkring børnenes dans, samt møde med den kulturelle mangfoldighed. Udfordringen er her, overgangen fra projekt til frivillig forening, og at foreningens ledelse strukturerer og synliggør de forskellige arbejdsopgaver , således at de frivillige kan overtage mange af projektlederens arbejdsopgaver.

 Global Kidz har rekrutteret 24 frivillige/trænere/ledere.

Rekruttering
De etniske minoritetskunstnere og andre kunstnere er rekrutteret fra Mikala Hoff Skovgaards professionelle netværk. De løser både frivillige og aflønnede opgaver.

Desuden har vi hele tiden gennem projektperioden opfordret, både skriftligt og mundtligt, forældre og andre til at deltage som frivillige i Global Kidz. Allerede i begyndelsen af projektperioden stillede Laila Hammouti sig frem og tilbød at være frivillig forældre der gerne ville støtte op omkring udviklingen af GK.
Foreningen havde ikke været det den er i dag, uden den vedvarende støtte, opbakning, opsøgende arbejde og værdifulde sparring GK har modtaget fra Laila Hammouti, som er en fantastisk ildsjæl.

 

Generalforsamlinger På to år har vi afholdt 3 generalforsamlinger i foreningen hvor vi opfordrede forældrene til at deltage i vores aktiviteter og løfte forskellige opgaver. Vores erfaring er at er børnene glade for at være i foreningen og hvis vi formår at skabe en personlig direkte kontakt til et positivt og værdifyldt fællesskab hvor der er forskellige muligheder for hvordan man kan deltage i at løfte forskellige opgaver med de individuelle ressourcer man besidder, så er lysten der.

Udvalgstanken I forbindelse med overgangen til en forening uden en projektleder har vi med støtte fra vores konsulent Tenna Rasmussen målrettet arbejdet på at oprette en række udvalg som løfter forskellige frivillige opgaver. Det blev til 3 aktive udvalg: Events og kostumer, PR og opsøgende arbejde, samt et udvalg for ansøgninger og sponsorater. Hertil meldte sig 14 frivillige forældre, og andre ville gerne opfordres i forbindelse med konkrete opgaver. Strukturen er således at en fra bestyrelsen er tovholder og ansvarlig for udvalgets aktiviteter og koordinering. Herudover er der en gruppe af forældre, der hjælper med at skabe hygge i forbindelse med børnenes undervisning samt tager godt imod nye forældre.

Væsentligste samarbejdspartnere: Rådmandsgades Skole, Nørrebro Bibliotek/ Osramhuset, samt brobygningsprojekt og Beboerforeningen i AAB afd. 58
Vi har meget fine erfaringer med vores samarbejdspartnere.

Rådmandsgades Skole og Lise Egholm har støttet projektet helt fra start ved at tilbyde GK gratis lokaler i skolens egen tid, flere lærere har været konsulenter i opstarten, samt bakket op omkring deres elevers start i Global Kidz. Helt central har lærer Ann Marie Nyholm fra Rådmandsgades Skole været for idégenereringen af GK og støttet med indblik i børnenes fysiske og mentale udbytte i læringssammenhænge. Der har været artikler om projektet i samtlige af skolebladene og vi har været inddraget i skolens relevante projekter som idrætsuger, Åbenskole og sjove aktiviteter som Banana Parks åbningsevent, intro til nye børnehaveklasseelever, støttekoncert for Pakistans nødlidende og forårsmarked. En positiv indstilling og støtte der giver os et godt udgangspunkt for at møde børnene og deres forældre.

Nørrebros Bibliotek i Bragesgade har fungeret som vores vindue til den lokale omverden. Vi har fra start optrådt der mange gange, har vores flotte fotoudstilling hængende i børnebibliotekets lokaler og igen med et imødekommende personale, der gav popkorn og saftevand til børnene. Senere har vi udviklet vores samarbejde med Osramhuset, som også er en del af 2200Kultur. Vi har her afviklet flere familieworkshops, og workshoppen Dans en Vejrudsigt i efterårsferien og er i gang med at udvikle vores aktiviteter omkring kvindezumba og andet. Biblioteket har været et fint sted at fremvise Global Kidz, fordi der er mange borgere der benytter stedet og derfor mødte vi her et publikum vi normalt ikke ville møde.

Dybest og mest engagerede af alle samarbejdspartnere her været med Laila Hammouti der ud over at være Global Kidz forkvinde også er forkvinde for beboerforeningen i AAB afd. 58, der sammen med med Nadia Mouna fra brobygningsprojektet i samme bebyggelse har støttet op omkring GK fra start. Både ved at stille op til det frivillige bestyrelsesarbejde og ved at implementere GK i deres projekter. Samarbejdet har betydet en nær kontakt til en børnegruppe der er svær at nå, da mange af børnene kommer fra belastede familier. Vi har mange børn der danser i foreningen fra ejendommen og kontakt til endnu flere. Det er dog ikke altid at det er lykkedes at få de interesserede piger til at gå til dans i foreningen af forskellige årsager. Vi har dog hentet mange værdifulde erfaringer gennem det indgående kendskab Laila og Nadia har til pigernes liv.  Og vi samarbejder stadigt på nye strategier og ideer der inddrager dem i dans og motion, da mange er stærkt overvægtige. I vores samarbejde med det boligsociale projekt som brobygningsprojektet er i AAB, har motivationen for deres samarbejde bl.a. været at Global Kidz er en blivende institution og således har en vigtig forankrende faktor.

Andre vigtige samarbejdspartnere: Klostervængets Skole, Hillerødgades skole, Fritidshjemmet Den grønne giraf m. fl.

De væsentligste råd til andre der er ved at opstarte et lignende projekt:

Hav en engageret projektleder der brænder for projektet.

Vær åben og omstillingsparat, søg nye løsningsmodeller når noget ikke virker efter hensigten, hold fast og giv jer selv 100 % for idéen.

Byg op i børnenes egen verden Fint hvis aktiviteterne starter med at blive afviklet på en skole, som en stor gruppe børn allerede kender.

Forældreinddragelse En god forældrekontakt er afgørende for inddragelse og fastholdelse af medlemmerne. Især børn fra udsatte familier. Søg direkte kontakt med forældrene.

Rekruttering Skab kontakt til børn og deres forældre i samarbejde med skoler og fritidshjem og evt. boligforeninger, sociale boligprojekter. Inviter institutionerne til at prøve aktiviteterne i de lokaler, hvor de faste aktiviteter afvikles, således at børnene og evt. deres forældre kender til rammerne og de tilknyttede voksne. Søg kontakt til børnenes forældre via forældremøder, forældre kaffe, i forbindelse med optræden. Ring/sms til børnene og deres forældre, snak, – dialog er vejen frem.

Børn fra udsatte familier kræver utroligt mange ressourcer med hensyn til det opsøgende og kontaktsøgende arbejde. Det intensive opsøgende arbejde skaber fastholdelse og forældrekontakt, og det er alle udfordringerne værd, når man oplever børnenes glæde og positive udvikling ved at deltage i aktiviteterne.

Dans og optræden skaber mange gode oplevelser og erfaringer og udvikler bevidst kommunikation med publikum. Børnene har fået meget positiv opmærksomhed og fine succesoplevelser.  Der har været problemer omkring nogle muslimers negative syn på det at danse, og det at optræde for fremmede med mænd iblandt publikum. For nogen er dansen i det hele taget ilde anset. Dette kan afholde nogle børn fra at måtte deltage i undervisningen. Vi søger derfor at komme i dialog med disse forældre, hvis vi mærker en særlig interesse for dansen hos børnene.

Synliggørelse Vi har lagt vægt på synliggørelsen af Global Kidz gennem de mange optræden, vores website, facebook, artikler i lokalaviser, samt en flot fotoudstilling på Nørrebro Bibliotek.

Evalueringen
Evalueringen er udarbejdet i juni 2011 af projektleder Mikala Hoff Skovgaard efter dialog med børn, unge, bestyrelse, forældre, samarbejdspartnere, instruktører og frivillige.

 

Se endvidere: www.globalkidz.dk samt facebook.com/globalkidz.dk

 

Bilag:

 1. oversigt over optræden og afholdelse af workshops i projektperioden.
 2. Særlige sammenhænge Global Kidz har været involveret i.

 

 

 


[1]  Første prioritet har været professionelle kunstnere, med indblik i de kulturelle udtryksformer, ofte herboende kunstnere med etnisk minoritetsbaggrund, men også danske kunstnere.